بیلان پنجم گروه حنانه

بیلان شماره 5 گروه نیکوکاری حنانه

از تاریخ 1393/12/27 تا پایان 1394/01/27

موجودی

خروجی

ورودی

شرح

72.033.995

0

0

مانده موجودی 93/12/27

79.133.995

0

7.100.000

کل هدایای نقدی نیکوکاران

تا تاریخ 94/01/27

79.697.151

 

0

563.156

سـود ماهیانه

70.697.151

9.000.000

0

/ 0 نظر / 29 بازدید