بیلان چهارم گروه حنانه

بیلان شماره 4 گروه نیکوکاری حنانه

از تاریخ  1393/11/27 تا پایان 1393/12/25

موجودی

خروجی

ورودی

شرح

69.257.897

0

0

مانده موجودی 93/11/27

124.881.897

0

55.624.000

کل هدایای نقدی نیکوکاران

 از تاریخ  93/11/27 تا تاریخ  93/12/25

125.480.995

0

599.098

سـود ماهیانه

68.972.995

56.508.000

0

/ 0 نظر / 18 بازدید