بیلان اول گروه حنانه

بیلان شماره 1 گروه نیکوکاری حنانه

از تاریخ  1393/07/16  تا پایان 1393/09/28

موجودی

پرداختی

واریزی

شرح

14.414.000

0

14.414.000

کل هدایای نقدی نیکوکاران

از تاریخ  93/07/16 تا تاریخ  93/09/28

14.434.758

0

20.785

سـود ماهیانه

5.834.758

8.600.000

0

پرداخت هدایای نقدی در سه مرحله بابت تهیه دارو ، خرید سمعک و تجهیز اتاق کودک تا تاریخ 93/09/28

5.760.758

74.000

0

کارمزد بانکی جهت صدور کارت و دفترچه تا تاریخ  93/09/28

/ 0 نظر / 11 بازدید