بیلان ششم گروه حنانه

بیلان شماره 6 گروه نیکوکاری حنانه

از تاریخ 1394/01/27 تا پایان 1394/02/27

موجودی

خروجی

ورودی

شرح

70.677.151

0

0

مانده موجودی 94/01/27

84.367.151

0

13.690.000

کل هدایای نقدی نیکوکاران

تا تاریخ 94/02/27

84.975.597

0

608.446

سـود ماهیانه

70.475.597

14.500.000

0

/ 1 نظر / 31 بازدید
نیلوفر

تنها مانع موجود بر سر شادماني و نشاط، اعتقاد شما به وجود مانع بر اين راه است. به همين دليل راه را اشتباه مي رويد و گرفتار مشكل مي شويد. الهی قمشه ای