شرح پرداختی بیلان ششم گروه حنانه

شرح پرداختی بیلان ششم گروه حنانه

 

1. مبلغ 2.000.000 ریال بابت کمک هزینه عمل نوجوان مبتلا به تالاسمی

         به تاریخ 94.01.30

2. مبلغ 2.000.000 ریال بابت کمک هزینه فروردین دیبا عزیز

        به تاریخ 94.02.08

3.  مبلغ 5.000.000 ریال بابت کمک هزینه چهارقلوهای گلمون

        به تاریخ 94.02.09

4. مبلغ 3.000.000 ریال بابت کمک هزینه عمل نوجوان ( پیوند کلیه )

       به تاریخ 94.02.11

5. مبلغ 1.500.000 ریال بابت کمک هزینه درمان بیمار دیالیزی

       به تاریخ 94.02.27

6.مبلغ 1.000.000 ریال بابت بازسازی مرکز کانسر فارس

   ( وابسته به بیمارستان امام خمینی )

       به تاریخ 94.02.27

 

/ 0 نظر / 38 بازدید