بیلان سوم گروه حنانه

 

بیلان شماره 3 گروه نیکوکاری حنانه

از تاریخ  1393/10/28  تا پایان 1393/11/28

موجودی

خروجی

ورودی

شرح

46.827.064

0

0

مانده موجودی 93/10/28

75.937.064

0

29.110.000

کل هدایای نقدی نیکوکاران

از تاریخ  93/10/28 تا تاریخ  93/11/28

76.397.870

0

460.806

سـود ماهیانه

69.267.870

7.130.000

0

پرداخت هدایای نقدی در پنج مرحله

تا تاریخ 93/11/28

69.257.870

/ 0 نظر / 11 بازدید