پرداختی جهت خرید دارو دسفرال و هورمون رشد

 

جهت تامین بخشی از هزینه دارو دسفرال و هورمون رشد

مبلغ 2.000.000 ریال توسط گروه حنانه واریز گردید .

 

فیش واریزی حنانه

 

فیش کل پرداختی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید