عضویت در شبکه خدمت رسان

عضویت در شبکه انسانهای واسطه و خدمت رسان ،  آن هم از طریق خدمت رسانی متقابل و اجابت آروزهای دیگران است .

این را اگر از عمق وجود درک کنیم ، می توانیم دلیل تاخیر در توانگری و تنگ دستی فقیران را بفهمیم و در مقابل علت افزایش صعودی ثروت بسیاری از توانگران را با وجود بذل و بخشش فراوان درک کنیم .

/ 0 نظر / 18 بازدید