بیلان سال مالی 93 منتهی به تاریخ 93/12/28

بیلان ســال مالی گروه نیکوکاری حنانه منتهی به تاریخ 1393/12/28

موجودی

خروجی

ورودی

شرح

161.948.000

0

161.948.000

کل هدایای نقدی واریز به حساب حنانه

163.142.495

0

1.194.495

ســود ماهیانه

72.171.995

90.970.500

0

کل پرداختی ها

72.033.995

138.000

0

کارمزد بانکی جهت صدور کارت و واریز وجوه

 

/ 0 نظر / 13 بازدید